OFERTA EXPORTOWA: Ryby hodowlane, Owoce cytrusowe, Wędliny i wyroby mięsne, Halluomi i inne sery, Melony i arbuzy, Oliwa z oliwek, Ziemniaki, Winogrona, Wina i alkohole, Warzywa i zioła, Wyroby aluminiowe, Meble i akcesoria, Ubrania i tekstylia, Produkty farmaceutyczne...
Cypryjskie Centrum Promocji Handlu
ul. J. Dąbrowskiego 70
02-561 Warszawa
tel: +48 22 854 01 77
fax: +48 22 854 01 80
e-mail: ctc@cyprustrade.pl
CTC na świecie
Formy działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą na Cyprze można prowadzić za pomocą następujących form organizacyjno – prawnych:

 • spółka osobowa zwykła lub komandytowa (general partnership, limited partnership)
 • spółka „korporacyjna” prywatna lub publiczna (limited company)
 • oddział firmy (branch)
 • samozatrudnienie (sole proprietorship, business name)
 • Spółka Europejska (SE)

 

Podstawowym podziałem jest podział na spółki osobowe (partnerships) i spółki korporacyjne (limited companies).

 
I. Spółki osobowe (partnerships)

W prawie cypryjskim występują dwa typy spółek osobowych:

 • spółka osobowa zwykła (general partnership)
 • spółka komandytowa (limited partnership)

 

Spółka osobowa zwykła (general partnership) – nie posiada osobowości prawnej. Może posiadać od 2 do 20 wspólników (nie więcej jednak niż 10 – jeżeli spółka chce działać w bankowości).

 

Powstanie spółki musi być zgłoszone w Rejestrze Spółek Osobowych (Registrar of Partnerships and Buisness Names) w okresie jednego miesiąca od jej powołania. W dokumencie rejestracyjnym należy podać nazwę spółki, cele działalności, miejsce prowadzenia działalności, szczegóły dotyczące wspólników. Spółka nie musi prezentować dokumentów finansowych ani też nie podlega obowiązkowemu audytowi.

 

Spółka komandytowa (limited partnership) – jest ona odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej (general partner – komplementariusz, limited partner – komandytariusz).

 

Każdy komplementariusz (może być ich wielu) odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki. Komandytariusz (jeden lub kilku) odpowiada do wysokości kwot wymienionych w dokumencie rejestracyjnym spółki złożonym w Rejestrze Spółek Osobowych. Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, lub osoby prawne (body corporate as partner).

 

 

II. Spółki „korporacyjne” (z ograniczoną odpowiedzialnością- limited companies)
Spółki korporacyjne posiadają osobowość prawną.

 

Zaletą spółek korporacyjnych jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki oraz możliwość podziału kapitału (udziałów) pomiędzy większą liczbę wspólników.
Spółki prywatne z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited companies) są najbardziej rozpowszechnioną formą prawną przedsiębiorstw zagranicznych (zwanych IBCs –International Business Companies) rejestrowanych na Cyprze.
Forma prawna spółki prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na stosunkowo wygodne parametry prawne i administracyjne związane z jej zakładaniem i funkcjonowaniem, jest najbardziej adekwatna dla małych i średnich firm. Każda spółka korporacyjna zobowiązana jest przekazywać do odpowiednich instytucji kontroli finansowej roczne sprawozdanie (annual return).

 

Cypryjskie prawo przewiduje możliwość zakładania następujących typów spółek korporacyjnych:

 

 • Spółka prywatna z odpowiedzialnością (wspólników) ograniczoną do wysokości udziałów (private company limited by shares) – forma prawna szczególnie atrakcyjna dla małych firm rodzinnych. W tego typu spółce, udziałowcy (których liczba nie może przekraczać 50-ciu) mają ograniczoną możliwość zbywania akcji (udziałów). Środki spółki są poddane ograniczeniom prawnym dotyczącym transferu udziałów i sprzedaży obligacji i nie mogą być one np. zbywane w ofercie publicznej.

 

 • Spółka (prywatna) z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (private company limited by guarantee) – wspólnicy odpowiadają do zdeklarowanej wysokości gwarancji w przypadku niewypłacalności spółki. Spółki tego typu są raczej rzadko spotykane na Cyprze i uważa się że forma ta jest odpowiednia dla przedsięwzięć charytatywnych i innych z obszaru działalności non-profit.

 

 • Spółka prywatna „zwolniona” (Exempt Private Company). Prywatna spółka (z ograniczoną odpowiedzialnością) może zostać zwolniona z niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, którym podlegają inne spółki. Spółka taka, specjalnie oznaczona w nazwie jako: exempt private company musi spełniać jednak pewne szczególne warunki transparencji i bezpieczeństwa obrotu (np. ograniczenia udziału właścicielskiego i zarządczego dla osób prawnych, ograniczanie emisji obligacji do 50 osób)

 

 • Spółka publiczna (public company limited by shares) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za której zobowiązania wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości ich początkowych udziałów. Może ona gromadzić kapitał w drodze emisji udziałów/akcji w publicznej ofercie, które następnie mogą być przedmiotem notowań giełdowych. Do rejestracji tej spółki wymaganych jest co najmniej siedmiu wspólników. W swojej konstrukcji spółka ta przypomina polską spółkę akcyjną.

 

 

III. Oddział firmy zagranicznej (branch)
Filia (branch) nie tworzy samodzielnej jednostki prawnej. Działalność filii należy zarejestrować w Registrar of Companies w ciągu miesiąca od jej ustanowienia, składając odpowiedni wniosek (w języku greckim) uzupełniony określonymi załącznikami dotyczącymi głównie firmy macierzystej.

 

Firmy zagraniczne, posiadające oddział (branch) na Cyprze, zobowiązane są do przedstawiania corocznie do Registrar of Companies swojego sprawozdania finansowego (z uwierzytelnionym tłumaczeniem na grecki). Spółki zarejestrowane w krajach UE, które publikują corocznie w kraju rejestracji swoje audytowane sprawozdania finansowe i które dostarczą je do Registrar of Companies zwolnione są z obowiązku przygotowania i składania oddzielnych sprawozdań finansowych dotyczących filii.

 

 

IV. Samozatrudnienie (Sole proprietorship)

Zasady rejestracji i funkcjonowania w przypadku samozatrudnienia są zbliżone do tych jakie obowiązują w spółkach osobowych zwykłych (general partnership) Podejmowanie na Cyprze przez obywateli UE (a więc i przez Polaków) działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia nie napotyka na żadne ograniczenia dyskryminujące.

 

Działalność gospodarczą (na zasadzie samozatrudnienia) można prowadzić albo pod własnym nazwiskiem albo pod nazwa handlowa (business name), którą należy zarejestrować w Registrar of Partenrships, podając zwyczajowe informacje (proponowaną nazwę handlową, miejsce i charakter prowadzonej działalności, nazwisko, adres, narodowość i zawód aplikanta). Podjęcie działalności na zasadzie samozatrudnienia stanowi podstawę do uzyskanie prawa pobytu na Cyprze na okres 5 lat ( po tym okresie, jeżeli działalność będzie kontynuowana, prawo pobytu zostaje automatycznie przedłużone).

 

Prowadzący działalność gospodarcza na zasadzie samozatrudnienia odpowiada za ewentualne swoje zobowiązania całym swym majątkiem. Zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia sprawdzić w Departamencie Pracy cypryjskiego Ministerstwa Pracy, czy zamierzona działalność nie jest określona na Cyprze jako zawód lub zajęcie regulowane (w rozumieniu odpowiednich przepisów unijnych).
Wszystkich informacji w tej sprawie udziela tzw. National Focal Point (w Ministerstwie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) e-mail: qualifications@dl.mlsi.gov.cy

 

 

V. Spółka Europejska (SE)

Rejestracja takich spółek odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Europejskiej No 2157/2000. Głównym jego celem jest próba przezwyciężenia praktycznych i prawnych problemów wynikających z faktu, że firmy funkcjonujące na obszarze Unii podlegają różnym (krajowym) systemom prawnym. Będzie to szczególnie pomocne w przypadkach fuzji, tworzenia holdingów i wspólnych przedsiębiorstw zależnych (filii).